sąd

Bóg osądzi mnie nie za to, co i ile miałem, ale za to jak tego używałem.

Nie osądzi mnie za to, kim byłem i jaki miałem tytuł, jakie zaszczyty, ale za to, JAKI byłem dla ludzi.

Nie osądzi mnie za to ile zarabiałem i co osiągnąłem, ale za to czy dzieliłem się posiadanymi dobrami.

Bóg nie osądzi mnie z tego, co mówiłem, jakie piękne kazania głosiłem, jakie głębokie myśli publikowałem na Facebooku, ale z tego czy zachowywałem Jego przykazania; przykazanie miłości Boga i bliźniego.

A właściwie mówiąc to nawet nie Bóg mnie osądzi, bo osądzę sam siebie …Zobaczę bowiem wtedy z całą ostrością wszystko to, czego teraz widzieć nie chcę!

Reklamy
Opublikowano Refleksje | Otagowano , , | Dodaj komentarz

psalm 103

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Dni człowieka są jak trawa, *
kwitnie on jak kwiat na łące.

Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika *
i wszelki ślad po nim ginie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Opublikowano Pismo Święte | Dodaj komentarz

prawda i dobro nie podlega głosowaniu …

„Zasady moralne nie zależą od większości głosów.
Zło jest złem, nawet jeśli wszyscy są źli.
Prawda jest prawdą, nawet jeśli wszyscy się mylą.
Abp. Fulton J. Sheen, 1953

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

oczyszczenie …

Oczyść mnie Panie z tego wszystkiego, co nie jest we mnie Tobą, co nie jest we mnie Twoim obrazem i podobieństwem.

Wypal wszystko, co sprzeciwia się upodobnieniu się do Chrystusa !!! Inaczej nie będę mógł wejść do radości zjednoczenia z Tobą.

Do chwały zmartwychwstania możemy być doprowadzeni jedynie przez krzyż i Mękę Jezusa Chrystusa. A krzyż i męka to znaczy: „Eloi, Eloi lama sabahtani?” – Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił? Ale także: „w ręce Twoje oddaję ducha mego.”

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Duchu Święty Uświęć nas …

Bogu Ojcu przypisuje się stworzenie, Synowi Bożemu przypisuje się zbawienie, natomiast Duchowi Świętemu przypisuje się uświęcenie. Bez Ducha Świętego nie zostanę świętym, czyli nie wejdę do nieba.

I tak jak niemożliwe byłoby moje istnienie, gdyby nie stworzył mnie Bóg Ojciec, jak niemożliwe byłoby moje zbawienie, gdyby nie odkupił mnie Syn Boży tak niemożliwe jest moje wejście do nieba bez uświęcającego działania Ducha świętego.

Opublikowano Refleksje | Otagowano | Dodaj komentarz

Uważajmy na fałszywe Miłosierdzie!

„Miłosierdzie Boże – owszem – jest dostępne dla każdego, ale jego warunkiem jest miłość: do Boga, tę cechuje wiara, przestrzeganie przykazań i unikanie grzechu; oraz do ludzi. Ta druga często jest trudniejsza, gdyż żeby była prawdziwa, musi wymagać i nie znosić kompromisu. Nie jest dziś łatwo upominać grzeszących (na przykład żyjące w konkubinacie dzieci) czy pouczać nieumiejętnych, a przecież tego od nas wymaga miłosierdzie – jeszcze bardziej wymagające niż miłość.”

więcej TUTAJ

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

niepokojące słowa w Katechizmie

art. 675 Katechizmu Kościoła Katolickiego mówi:

„Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (Por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (Por. Łk 21,12; J 15,19-20) odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele (Por. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 J 7; 1 J 2, 18. 22)”.

677 Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstaniu (Ap 19, 1-9). Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła (Ap 13, 8) zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła (Ap 20, 7-10) , które sprawi, że z nieba zstąpi Jego Oblubienica (Ap 21, 2-4). Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego (Ap 20, 12) po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija (2P 3, 12-13).

Na co, Chrystus w Ewangelii odpowiada:

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (…) Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10,22 i 32-33)

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz